اوبر جهت تقدیر از کاربران، طرح “پاداش در سفر”

را از 25 اردیبهشت ماه لغایت 25 شهریور ماه به مدت 4 ماه اجرا میکند.

جهت دریافت پاداش کافیست یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید

1- 100سفر با پاداش 5 میلیون تومان

2- 50سفر با پاداش 1 میلیون تومان

3- 40سفر با پاداش 500 هزار تومان

4- 20سفر با پاداش 100 هزار تومان

بعد از انتخاب گزینه مورد نظر سفر کنید و در طول مدت طرح سفرهای خود را به حد نصاب برسانید.

در پایان دوره به پاداش به کاربران واجد شرایط اعطا می گردد