امنیت بانوان در تاکسی یا خودرو

امنیت بانوان در وسایل نقلیه (خودروهای شخصی و تاکسی)

به دلیل وقوع خشونت های متعدد توسط رانندگان خودروهای شخصی و یا برخی مواقع توسط رانندگان تاکسی لازم دانستم به این مبحث بپردازم که امنیت بانوان در وسایل نقلیه (خودروهای شخصی و تاکسی) چگونه است؟ بیشتر شهروندان و مسئولین بر این باور هستند تا با گسترده کردن تاکسی های بانوان در کل شهر برای بانوان…