استخدام راننده در اوبر چگونه در اوبر استخدام شویم؟

طریق شارژ گوشی با اپلیکیشن اوبر به چه صورت؟