خدمات اوبر را در قاب تصویر مشاهده می کنید. بسیاری از ویژگی های اپلیکیشن اوبر پس از نصب آن خود را نشان می دهند.

خدمات اوبر uberr